Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Culturele Cirkel Heemskerk

De gegevens die je ons bij inschrijving hebt gegeven, gebruiken wij om je regelmatig een programmaoverzicht, af en toe een brief en onze nieuwsbrief toe te sturen en soms om een bericht te mailen. Verder hebben wij voor onze donateurs/leden deze gegevens nodig om de jaarlijkse bijdrage te kunnen innen.

Je gegevens kun je altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarvoor neemt je contact op met onze secretaris. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is en alleen onze bestuursleden hebben er inzage in.

We delen je gegevens met een beperkt aantal andere organisaties, namelijk de Rabobank voor de incasso en Cycloon in Beverwijk voor het toesturen van het periodieke programmaoverzicht. Met al deze organisaties is afgesproken dat ze veilig en correct met uw gegevens omgaan.

We bewaren mailadressen en adresgegevens als je hebt aangegeven dat je naast de nieuwsbrief en aankondigingen van culturele activiteiten via email, ook het Cirkel programmaboekje in gedrukte vorm toegestuurd wilt hebben. We bewaren alleen je naam en mailadres als je hebt aangegeven de nieuwsbrief, aankondigingen van culturele activiteiten en het Cirkelboekje in elektronische formaat te willen ontvangen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de bescherming van je gegevens kun je contact opnemen met onze secretaris.